top of page

Dataskyddspolicy

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Åmyne Fastigheter AB och Åmyne Fastighets AB (härefter: Åmyne) värnar om dina personuppgifter och din personliga integritet. Grunden för hur vi behandlar dina personuppgifter finns i EU:s dataskyddsförordning, vanligen benämnt GDPR (General Data Protection Regulation). I korthet betyder det att vi endast behandlar dina personuppgifter med stöd av en laglig grund, att vi endast använder dina personuppgifter för legala ändamål och att vi inte sparar mer information än nödvändigt om dig. När vi inte längre behöver ha kvar personuppgifterna och när vi inte längre enligt lag är skyldiga att spara dem så ska de raderas. Om du vill veta mer om hur vi skyddar dina personuppgifter så får du gärna läsa vidare. Texten utgår från olika steg i hyresförhållandet, och är framtagen för att harmoniera med den branschstandard som tagits fram i samarbete mellan Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta. Här nedan kan du läsa hela vår dataskyddspolicy.

Personuppgiftsansvarig
Åmyne Fastigheter AB, organisationsnummer 559257-9220, är personuppgifts-ansvarig för personuppgiftsbehandlingar som görs av oss själva och i förekommande fall av våra underbiträden. Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ner på denna sida.

När du söker lägenhet 
När du skickar in din intresseanmälan behandlar vi de uppgifter du lämnat genom att lägga in din ansökan i vårt digitala arkiv för intresseanmälningar. För att administrera din ansökan samlar vi ofta in fler uppgifter om dig, för att utvärdera om vi ska skicka dig ett erbjudande om att hyra lägenhet. 
De uppgifter vi kan komma att behandla är kopplade till din ekonomi, referenser om hur du skött tidigare hyresförhållanden och ditt arbete, intyg, den information som framgår av en kreditupplysning och även information om familjeförhållanden.

Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i detta skede är "berättigat intresse". Vi sparar dina uppgifter så länge ansökan är aktuell. Du kan begära att få dina uppgifter raderade hos oss, då tar vi bort alla uppgifter om din bostadsansökan som vi har sparat. 


När du hyr av oss
När du hyr av oss behandlar vi dina personuppgifter främst med stöd av att det krävs för att fullgöra förpliktelser enligt hyresavtalet. Vi behandlar i detta skede fler personuppgifter än när du var bostadssökande. Nu behandlar vi även betalningsinformation, kundnummer, uppgifter kopplade till serviceärenden, elektroniska låssystem, förbrukningsdata och uppgifter kopplade till om du har förvaltare, god man eller liknande.

 

Vi kan också behandla dina personuppgifter för att tillvarata rättsliga anspråk, som uppkommer inom ramen för avtalssituationen mellan hyresvärd och hyresgäst. Det kan vara för påföljder vid försenade hyresbetalningar, störningsärenden, skadeståndsärenden, olovlig andrahandsuthyrning eller vid andra förseelser enligt brottsbalken eller hyreslagen.


När vi tar in extern servicepersonal eller anlitar företag för tillhandahållande av exempelvis bredband och elektricitet eller för drift av våra it-baserade funktioner, är dessa i normalfallet att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss. Dessa företag är också skyldiga att följa GDPR på samma noggranna sätt som vi själva. 

 

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter när vi är ålagda att göra det i lag eller om någon myndighet lagligen begär det. Det finns även situationer när vi lämnar ut personuppgifter till sociala myndigheter, utifrån vissa bestämmelser i hyreslagen.


Dina personuppgifter kan också behandlas för vissa marknadsföringssyften med stöd av den lagliga grunden berättigat intresse. Detta är i syfte att, med hänsyn tagen till god sed, marknadsföra tjänster och produkter relaterade till ditt boende, från vårt eller andra företag. Syftet med detta är att du som hyresgäst kan ha nytta av informationen som marknadsförs. I normalfallet rör det sig om marknadsföring för elleverantörer, internet eller försäkringsbolag. 


När du inte längre hyr hos oss
När hyresförhållandet har avslutats raderar vi dina personuppgifter, med vissa undantag. Om det behövs för att tillvarata rättsliga anspråk (skadeståndskrav, hyreskrav eller liknande) sparar vi relevanta uppgifter den tid som krävs för att tillvarata det rättsliga anspråket. Uppgifter kopplade till ekonomisk dokumentation är vi enligt bokföringslagen skyldiga att spara under 7 år plus innevarande år.


De här rättigheterna har du enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR

  • Du har en generell rätt att vid begäran få dina personuppgifter raderade. Denna rättighet går bra att använda när du inte är hyresgäst eller står i annat avtalsförhållande till oss. Rättigheten kan däremot inte fullföljas när du är vår hyresgäst eller har annat avtalsförhållande med oss. Det beror på att avtalet motiverar att vi har uppgifter om dig, för att vi båda parter ska kunna uppfylla avtalsförpliktelserna. Vi kan heller inte radera uppgifter om dig som vi enligt lag är skyldiga att spara.

  • Du kan meddela oss att du inte vill att dina personuppgifter används för marknadsföringsändamål.

  • Du kan begära ett registerutdrag av oss. Då får du reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. 

  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade, genom att meddela oss vilka de felaktiga uppgifterna är.

  • Du kan begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter, om du exempelvis anser att vår behandling är för vidsträckt. 

  • Du kan begära att vi paketerar dina personuppgifter och för över dem till ett annat företag. 

  • Du kan inkomma med anmärkning till oss för hur vi behandlar dina personuppgifter. En sådan anmärkning tas på största allvar och kommer att försöka tillgodoses av Åmyne. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du höra av dig till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten), som är tillsynsmyndighet för GDPR. 

Har du frågor eller funderingar?

Har du frågor om vårt GDPR-arbete eller vill du utöva någon av dina rättigheter enligt regelverket, hör gärna av dig till oss, klicka här.

bottom of page