top of page

Hållbarhetspolicy

För Åmyne är hållbarhetsfrågor mycket viktiga. Vi vill ta vårt ansvar för att i vår verksamhet ha ett långsiktigt och hållbart perspektiv på allt vi gör. 

År 2015 antog världens länder FN:s Agenda 2030, som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. I denna överenskommelse finns 17 st. huvudsakliga mål konkretiserade, som medlemsländerna ska försöka sträva efter att uppfylla. 

Globala målen 960x540.jpg
karta-globala-malen-logo-och-ikoner.jpg

Vi på Åmyne har identifierat några av de globala målen som speciellt relevanta i vår verksamhet. Dessa mål jobbar vi med kontinuerligt, genom att ta hänsyn till dem i vår löpande verksamhet. Vi vet att om någon del av vår verksamhet inte överensstämmer med dessa globala hållbarhetsmål, så gynnar det heller inte vår verksamhet långsiktigt. 
 

Sustainable-Development-Goals_icons-05-1.jpg

Vi strävar i vår verksamhet efter att ha ett icke-diskriminerande förhållningssätt mot alla vi möter och inom vårt företag främjar vi balans mellan kvinnligt och manligt beslutsfattande. I våra fastigheter vill vi skapa lika goda förutsättningar för alla att trivas och att ha inflytande, oavsett vem man är. Vi strävar efter att behandla alla lika, vi försöker att inte särbehandla någon vare sig positivt eller negativt.

Sustainable-Development-Goals_icons-06-1.jpg

En livsförutsättning för mänskligheten är tillgång till rent vatten. Även om vi jämförelsevis har gott om bra vatten i Sverige, måste vi vara medvetna om hur vi hanterar vattnet som resurs. Sjunkande grundvattennivåer, längre tider av högre temperaturer och risken för föroreningar gör att vi inte längre kan slösa med vattnet. Vi arbetar med detta globala mål genom att genomföra vattenbesparande åtgärder i våra hus. Exempel på detta är varmvattencirkulation, som gör att den boende inte behöver spola länge för att få varmvatten. Ett annat exempel är snålspolande toaletter och effektivare duschmunstycken.

Sustainable-Development-Goals_icons-07-1.jpg

För att möta de enorma klimatutmaningar världen står inför, är vi övertygade om att det ett måste att fokusera på miljövänliga energilösningar. Det innebär att energin ska vara förnybar, alltså gärna komma från sol-, vind- eller havsenergi. Detta mål strävar vi efter genom att dels köpa in elektricitet från förnyelsebara källor men också genom att se till att våra hus värms upp så effektivt som möjligt. Vi har investerat stort i bergvärmetekniken och är stolta över att vi nu har uppvärmning med värmepumps-teknik i övervägande del av fastighetsbeståndet. På sikt undersöker vi också om vi kan sätta solceller på taken och tilläggsisolera fler delar av befintliga hus. Vårt fokus inom detta område ligger på att minska energiförbrukningen, eftersom det är den mest miljöriktigt hållbara åtgärden, och att all den energi som ändå krävs ska vara hållbar. 

Sustainable-Development-Goals_icons-08-1.jpg

För oss är det självklart att betala rimlig ersättning för det arbete vi får utfört, att inte göra åtskillnad mellan könen och se till att vi alltid är en schysst partner för de vi samarbetar med. Vi vet att långsiktiga och trygga samarbeten där det finns en förutsägbarhet i ersättningsnivåer och andra villkor är en förutsättning för att det ska finnas en stabilitet för framförallt mindre företag och arbetstagare. Vi vill vara en del av samhällets ansträngningar att verka för anständiga arbetsvillkor, för att nyckeln till bättre levnadsförutsättningar, lägre kriminalitet och ökad grad av möjlighet till självförverkligande genom egen försörjning till stor del kommer genom ekonomisk trygghet och stabilitet. 

En annan aspekt av detta mål är att vi vill basera företagets tillväxt på ett organiskt och balanserat sätt, som blir hållbart långsiktigt. Det innebär bland annat att när vi bygger och renoverar ska materialen vara hållbara och av bra kvalitet. Det innebär också att vi vill ha hyresgäster som trivs med att bo hos oss och som därför vill vårda sina lägenheter och återspegla sin trivsel genom att vara goda grannar. 

Miljöfrågorna står också i centrum inom detta mål. När vi investerar för att minska miljöpåverkan, innebär det samtidigt att vi ofta får lägre kostnader och högre intäkter i våra hus. Vi vet att en stor del av vår ekonomiska tillväxt kan skapas med hållbara investeringar och vi driver ett kontinuerligt arbete för att använda denna möjlighet ytterligare.
 

Sustainable-Development-Goals_icons-11-1.jpg

Det här är en viktig punkt för oss när vi planerar för nya bostäder och när vi ser över utrustningen i befintliga hus och lägenheter. Utmaningen och vårt mål är att bostäderna ska utgöra en så liten belastning för miljön som möjligt. Den genomsnittlige svensken lever redan idag långt över jordens resurser. 

Det är miljömässigt fördelaktigt med ett boende i flerfamiljshus, eftersom många människor kan dela samma nödvändigheter (tak, väggar, sophantering, uppvärmningssystem, etc). Vi som fastighetsbolag har möjlighet att skapa förutsättningar för att miljöpåverkan från de boende ska minska genom dessa gemensamma komponenter i boendet. 

Som en del av det arbetet uppmuntrar vi våra hyresgäster att källsortera sitt avfall och att hushålla med vattnet. Vi satsar också på miljömässigt hållbara uppvärmningsmetoder. Lägenheterna utrustar vi med anordningar för brandsäkerhet, så att de ska vara trygga att bo i. Fastighetsskötseln arbetar vi med att miljöoptimera och göra hållbar genom att byta ut bensindrivna verktyg till elektriska och att plantera koldioxidgenererande träd och buskar på fastigheterna. 

Sustainable-Development-Goals_icons-12-1.jpg

Vi strävar efter att göra hållbara inköp av material, verktyg och förbrukningsartiklar som är av god kvalitet och som så långt det är möjligt består av icke hälsovådliga substanser. Det grovavfall som uppstår i vår verksamhet källsorteras för att främja återvinning av materialen. Vi uppmuntra också våra hyresgäster att källsortera hushållsavfallet. 

När vi bygger och renoverar ska lägenheterna bli hållbara och vara av bra kvalitet. Även om det ofta innebär en initial merkostnad vet vi att företaget, miljön och de boende tjänar på detta i längden.  

Sustainable-Development-Goals_icons-15-1.jpg

Vi vill genom vår verksamhet främja ett hållbart nyttjande av våra ekosystem och värna den biologiska mångfalden. Runt våra hus har vi varierande typer av grönytor. Vi strävar efter att ha en stor variation av växtlighet, vi undviker gifter och bekämpnings- medel och vi uppmuntrar hyresgäster att själva engagera sig i trädgårdarna. Vi anser att mossa och ogräs är vackert och att en del av gräsmattan gärna får vara mer ängslik och ha inslag av vilda blommor och örter. På detta sätt vill vi locka fler än våra hyresgäster till husen, vi hoppas att även bin, fjärilar, igelkottar och fåglar ska trivas hos oss på våra grönytor.  

bottom of page